Ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuukriteerit

Velvollisuutemme on toimia asiakkaidemme etujen mukaisesti kestävällä tavalla, minkä vuoksi olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuullisuusnormeja sijoituskriteereissämme ja -käytännöissämme.

Ympäristövastuukriteerit viittaavat yrityksen toiminnan luonnonympäristöihin kohdistuviin vaikutuksiin. Yhteiskuntakriteerien yhteydessä tarkastellaan yrityksen suhteita työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin, asiakkaisiin ja yhteisöihin, kun taas yritysvastuukriteereissä keskiössä ovat yrityksen esimiestyö, ylimmän johdon palkkiot, tilintarkastukset ja sisäinen valvonta sekä osakkeenomistajien oikeudet.

Periaatteet ja parhaat käytännöt, joihin ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuumme perustuu

Alfred Bergin ja BNP Paribas Asset Managementin ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuunormien perustana ovat YK:n Global Compact ‑periaatteet. Global Compact on maailmanlaajuisesti tunnettu ja kaikkia toimialoja koskeva yhteinen toimintakehys, jonka kriteerit perustuvat ihmisoikeuksia, työelämän normeja, ympäristöstä huolehtimista ja korruption ehkäisyä koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin.

YK:n periaatteita täydentävät kiistanalaisia toimialoja ja tuotteita koskevat sijoituskriteerit, joiden pohjana ovat kansainväliset sopimukset ja säännökset, BNP Paribas ‑konsernin yhteiskuntavastuupolitiikka sekä toimialojen vapaaehtoisesti käyttöön ottamat standardit.

BNP Paribas Asset Managementilla on myös toimialakohtaisia ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuunormeja, joissa painotetaan erityisiä ympäristönäkökohtia. Olemme laatineet linjaukset seuraaville aloille:

 • Palmuöljyn ja paperimassan tuotanto
 • Ydinvoima-ala
 • Hiilipohjainen energiantuotanto
 • Kiistanalaisten aseiden tuotanto
 • Asbestiteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Öljyhiekkateollisuus

Näillä aloilla käytössä ovat

 • pakolliset vaatimukset, joiden on täytyttävä, jotta Alfred Berg voi ottaa yhtiön sijoituskohteekseen
 • arviointikriteerit, jotka muodostavat kehyksen tarkemmalle toimialakohtaiselle analyysille ja yritysten kanssa käytävälle vuoropuhelulle.

Vaikka pakolliset vaatimukset täyttyisivät, Alfred Berg voi harkintansa mukaan jättää sijoituksen tekemättä, kokonaisvaltaisen arvionsa perusteella.

Miten ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuunormeja toteutetaan?

Alfred Berg soveltaa sijoitustoimintaansa ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuukriteerejä. Käytännössä tähän kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Sijoitusmahdollisuuksien seulonta YK:n Global Compact ‑periaatteiden ja pakollisten vaatimusten perusteella.
 • Seuraavien BNP Paribas Asset Managementin laatimien ja  päivittämien luetteloiden
  • Sulkulista liikkeeseenlaskijoille, joihin on yhdistetty pakollisten vaatimusten vakavia rikkomuksia
  • Seurantalista liikkeeseenlaskijoille, jotka ovat vaarassa rikkoa ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuunormeja ja joita rohkaisemme parantamaan toimintaansa vuoropuhelun kautta
 • Säännöllinen noudattaminen siten, että
  • Sijoitustiimit eivät saa tehdä uusia sijoituksia sulkulistalle joutuneisiin yrityksiin
  • Sijoituksista sulkulistalle joutuneisiin yrityksiin luovutaan
 • Sijoitusten vaatimustenmukaisuudesta vastaavat tiimit tekevät ennen ja jälkeen kaupanteon tarkastuksia, joilla varmistetaan, että sulkulistoja on noudatettu.
 • Ympäristö-, yhteiskunta- ja yritysvastuullisuuden huomioimista pyritään edistämään seurantalistalle joutuneiden yritysten kanssa käytävällä keskustelulla.
 • Käytämme äänivaltaamme yhtiökokouksissa tukeaksemme korkeatasoista yritysvastuuta ja hyviä käytäntöjä yhteiskunta- ja ympäristövastuuasioissa.

Jaa tämä sivu

Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Rahastoon sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.