Omistajapolitiikka – Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy

Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön tulee harjoittaa toimintaansa huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti osuudenomistajien yhteiseksi eduksi. Alfred Berg edustaa osuudenomistajia kaikissa niissä asioissa, jotka koskevat Alfred Bergin hallinnoimia sijoitusrahastoja. Rahastoihin sijoitetun varallisuuden kasvaessa korostuu sijoittajien asema sijoituskohteina olevissa yhtiöissä. Siten rahastoyhtiön tehtäviin kuuluu yhä enemmän myös osuudenomistajien etujen valvominen omistajakysymyksissä.

Alfred Bergin sijoitusrahastojen tavoitteena on tarjota hyvää riskikorjattua tuottoa ja ajan mittaan ylittää vertailuindeksin arvonkehitys. Omistajaohjaus tarkoittaa sitä, että Alfred Berg sen aiheelliseksi katsoessaan pyrkii ohjaamaan sijoituskohteenaan olevia yhtiöitä tai vaikuttamaan niihin, etupäässä osallistumalla yhtiökokouksiin ja käyttämällä niissä äänioikeuttaan. Omistajaohjauksen tavoitteena on osuudenomistajien yhteistä etua valvomalla pyrkiä parantamaan osuudenomistajien tuottoa sekä edistää pääomamarkkinoiden myönteistä kehitystä pitkällä aikavälillä.

Alfred Bergin hallinnoimat rahastot ovat avoimia, joten osuudenomistaja voi ostaa ja myydä rahasto-osuuksia sääntöjen mukaisesti koska tahansa. Alfred Bergin hallinnoima pääoma voi siten kasvaa tai supistua rahastoissa tapahtuvien merkintöjen tai lunastusten myötä. Osuuksia lunastaessaan Alfred Berg voi joutua myymään osia rahastojen arvopaperisijoituksista vapauttaakseen käteisvaroja. Rahastojen avoimesta luonteesta johtuen Alfred Berg ei voi sitoutua yksittäiseen sijoituskohteeseen.

Omistajapolitiikan periaatteet

Äänioikeuden käyttäminen

Alfred Bergin osakerahastot sijoittavat osakeyhtiöihin. Osakeyhtiön omistavat yhdessä sen osakkeenomistajat. Valta osakeyhtiössä on viime kädessä osakkeenomistajilla, ja yhtiökokous on viime kädessä osakeyhtiön päättävä elin. Alfred Berg harkitsee yhtiökokouksiin osallistumisen tapauskohtaisesti ottaen huomioon esityslistan sisällön ja vaikutusmahdollisuudet. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että Alfred Berg käyttää äänioikeuttaan silloin, kun äänestämisellä voidaan perustellusti olettaa olevan myönteinen vaikutus rahastojen omistusten arvoon. Alfred Berg ei kuitenkaan pääsääntöisesti osallistu yhtiökokouksiin ulkomailla.

Yhtiökokouskutsun sisältö

Alfred Berg päättää osallistumisestaan yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun perusteella. Tästä johtuen Alfred Berg pitää kokouskutsun sisältöä tärkeänä.

Yhtiökokouskutsu tulee lähettää mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta osakkeenomistajilla on aikaa ja mahdollisuus arvioida tietoja ehdotetuista päätöksistä sekä valmistella mahdollisia vastaehdotuksia. Tavanomaisesta poikkeavat päätösehdotukset tulisi jo kokouskutsussa perustella yksityiskohtaisesti.

Silloin kun Alfred Berg ei osallistu yhtiökokoukseen, Alfred Berg voi valtuuttaa esim. toisen sellaisen sijoittajan osallistumaan puolestaan yhtiökokoukseen, jolla se katsoo olevan samat edut ja lähtökohdat omistamisessaan kuin Alfred Bergilla.

Pääomarakenteeseen liittyvät kysymykset

Yhtiön pääomarakennetta koskevat kysymykset tulee päättää yhtiökokouksessa.

Pääomarakenteeseen vaikuttavia asioita ovat muun muassa päätökset emissioista ja omien osakkeiden hankinnoista.

Vain varmuuden vuoksi annettuja liian laajoja valtuutuksia yhtiön hallitukselle päättää osakepääoman muutoksista tulee Alfred Bergin mielestä välttää.

Kompensaatiosta ja kannustinjärjestelmistä annettava informaatio

Alfred Berg suhtautuu myönteisesti yritysjohtoa ja henkilöstöä yhä tuloksellisempaan työskentelyyn kannustaviin erilaisiin palkitsemisjärjestelmiin. Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien linjausten tulee olla pitkäjänteisiä, osakkeenomistajien edun ja hyvän tavan mukaisia ja niiden periaatteet tulee selvittää vuosikertomuksessa.

Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä tulee päättää yhtiön yhtiökokouksessa ja niiden ehdot sekä kokonaisvaikutus osakkeenomistajien asemaan tulisi esittää jo yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen kokoonpano ja johdon nimittäminen

Yhtiön hallitus edustaa yhtiön omistajia ja sen tavoitteena on yhtiön arvon kohottaminen. Pätevä ja toimintakykyinen hallitus on yhtiön tulevaisuuden menestyksen tärkeimpiä tekijöitä. Hallitukseen valittavilla henkilöillä tulee olla tehtävän hoitamiseen tarvittava ammattitaito ja kokemus. Hallitusten jäsenten tulee myös pystyä omistamaan riittävästi aikaa hallituksen työhön, joten hallitukseen valittavalla ei tulisi olla liian monta jäsenyyttä muiden yhtiöiden hallituksissa.

Ehdotukset hallituksen jäseniksi tulee perustella ja mahdollisuuksien mukaan tiedottaa osakkeenomistajille jo ennen yhtiökokousta.

Yhtiön ylimmän johdon nimittämis- ja irtisanomisperiaatteiden tulisi olla julkisia. Erityisiä nimittämis- ja palkitsemiskomiteoita tulisi olla ainakin suurimmissa julkisesti noteeratuissa yhtiöissä.

Jaa tämä sivu

Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä. Rahastoon sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.